CIVIL IDŐ - RÁDIÓS MAGAZIN

KULTÚRHANG - RÁDIÓS MAGAZIN

HELYTÖRTÉNETI MAGAZIN - RÁDIÓS MAGAZIN

VASI TIT MAGAZIN - RÁDIÓS MAGAZIN