Tény, hogy mindkét tevékenység középpontjában a segítés áll, sokan összekeverik az önkéntesség és az iskolai közösségi szolgálat fogalmát. A Hírlevél Plusz a Vas Megyei Önkéntes Centrum és a Vasi Civil Információs Centrum segítségével összefoglalta a közérdekű önkéntes tevékenység és az iskolai közösségi szolgálat lényegét, törvényi hátterét, céljait, feltételeit.

Törvényi háttér

Az iskolai közösségi szolgálat feltételeit a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint „A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló” 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet rögzíti, míg a közérdekű önkéntes tevékenységről a 2005. évi LXXXVIII. törvény rendelkezik.

Megnevezés

A közvélemény több alkalommal is összekeveri az önkéntességet és a közösségi szolgálatot, és nem egy esetben használnak nem létező („kötelező önkéntesség”), nem helyes („ingyen munka”) vagy nem a feladatra vonatkozó („közmunka”, „közcélú munka”) kifejezéseket.

Az iskolai közösségi szolgálat (ismert rövidítése: IKSZ) a 2016. január 1-je után érettségiző középiskolások számára kötelezően elvégezendő 50 óra közösségi szolgálatot takarja, míg az önkéntesség minden olyan, 10 év feletti közérdekű önkéntes tevékenységet folytató személyre (önkéntesre) vonatkozik, akik saját döntésük alapján, önként vállalják feladatok elvégzését különböző fogadószervezeteknél.

Célcsoport

A közösségi szolgálatot a minden, 2016-tól érettségiző diáktól megkövetelik, míg önkéntes tevékenységet saját elhatározásból, 10 éves kortól bárki végezhet.

Fontos:
Közérdekű önkéntes tevékenységet tíz éves kor felett bárki végezhet, míg az iskolai közösségi szolgálatot kizárólag a középfokú oktatásban résztvevő érettségiző diákoknak kell teljesíteni.

Fogadó területek, szervezetek

A törvény értelmében a szolgálat keretében többek között egészségügyi, szociális és jótékonysági, oktatási, kulturális és közösségi, környezet- és természetvédelmi, katasztrófavédelmi, sport- és szabadidős, bűn- és baleset-megelőzési területeken tevékenykedő fogadó szervezeteknél folytatható a tevékenység.
Az önkéntes tevékenység végezhető például helyi önkormányzatnál, nemzetiségi önkormányzatnál, egyházaknál, magyarországi székhelyű civil szervezeteknél, közhasznú szervezeteknél, szociális, egészségügyi szolgáltató, köznevelési, felsőoktatási, muzeális intézményeknél, könyvtáraknál és levéltáraknál.

Fontos megjegyezni, hogy mind a közösségi szolgálat, mind az önkéntes tevékenység esetében a szolgálatot végző diáknak valamint az önkéntesnek van lehetősége a fogadó intézmény/szervezet kiválasztására, emellett mód van arra is, hogy több fogadóhelynél végezzen feladatot.

Fontos:
Az iskolai közösségi szolgálat esetén magánszemélyeknél (idős/beteg/fogyatékkal élő embereknél) is van lehetőség a szolgálat teljesítésére, de érdemes ezt egy fogadószervezet vagy önkormányzat segítségével végezni.

CIVIL SZERVEZETEKNEK
REGISZTRÁCIÓ

A közérdekű önkénteseket fogadni kívánó szervezetnek a megfelelő dokumentumok csatolásával bejelentést kell tennie az Emberi Erőforrás Minisztériuma felé, a Civil Információs Portálon (http://www.civil.info.hu) vagy a kormányzati portálon közétett adatlap vagy online kitöltő felület segítségével. Ha ezt elmulasztja a szervezet, a minisztérium egy évre felfüggesztheti az önkéntesek fogadását.
Magyarországon 2010-től  működnek önkéntes centrumok, melyek feladata az önkéntesek közvetítése, információszolgáltatás, népszerűsítés, felkészítések és képzések szervezése, valamint helyi szintű érdekérvényesítés. Vas megyében az oszkói Hegypásztor Kör és a Herényi Kulturális és Sportegyesület működteti a centrumot, melynek fő célja az önkéntesek és az őket fogadó szervezetek tevékenységének összehangolása, az önkéntesség valamennyi formájának népszerűsítése a helyi közösségi szükségletek, valamint a társadalmi érdekek, igények minél szélesebb körű kiszolgálása érdekében. A centrummal való kapcsolatfelvétel, a centrumhoz történő fogadó szervezet regisztráció nem kötelező. De ha egy szervezet szeretne együttműködni a centrummal és a centrum segítségével kívánja népszerűsíteni önkéntes lehetőségeit, akkor a centrum elvárja a szervezet regisztrációját, amely a következő felületen könnyedén elintézhető: www.vasionkentes.hu  (önkéntes lehetőséget biztosítok). A centrum a hagyományos típusú önkéntesség elterjesztése, népszerűsítése mellett a diákok iskolai közösségi szolgálatának koordinációjával,  a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők (FHT) önkéntes munkájának irányításával, valamint céges önkéntes programok megszervezésével is foglalkozik.

A diákok fogadásához országos, minisztériumi szinten nem szükségeltetik a fogadószervezet regisztrációja.

Ám Szombathely és Vas megye a diákok közösségi szolgálatának szervezésében különleges helyzetben van. A  NYME Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ létrehozta a Vasi Diák Közösségi Szolgálat irodáját. Az iroda a diákok közösségi munkájának szervezésében vállal szerepet, partnerséget kérve cégektől, intézményektől, egyházaktól, hivataloktól, civil szervezetektől, iskoláktól a diákok és a helyi közösség javára. Az iroda a partnerség keretében regisztrációt kér a leendő fogadószervezetektől. A regisztráció pár perc időráfordítással könnyen megtehető a honlapjukon keresztül: http://vdksz.hu/index.php/fogado-intezmenyek/fogado-intezmeny-regisztracioja

Időkeretek

Az IKSZ-es diákok naponta legalább egy, legfeljebb három óra közösségi szolgálatot végezhetnek.
Az önkéntesek esetében a törvény részletesen, korosztályokra bontva meghatározza az önkéntes munkavégzés időkereteit: 16 év alatt este 8 és reggel 6 óra között nem végezhető önkéntes tevékenység; a tanítási szünet alatt napi 3 óra, heti 12 óra; tanítási időben: heti 6 óra; tanítási napon 2 óra; tanítási napon kívül 3 óra önkéntes munka végzése engedélyezett. 16-18 év között napi 4,5 óra és heti 18 óra önkéntes tevékenység végezhető, ugyanakkor a feladat befejezése és másnapi megkezdése között 14 órányi pihenőidőt kell tartani. 18 év felett nincs rögzített keret.

Fontos:
Az iskolai közösségi szolgálatot a diákoknak három év alatt, 9-11. évfolyamon kell teljesíteniük, és lehetőségük van a tanszünetekben is a szolgálat végzésére.
A közösségi szolgálat teljesítésébe a helyszínre oda- és visszajutás nem számít bele a teljesítésbe.

Óraszámok

A köznevelésről szóló törvény alapján 2016-tól csak azon diákok kaphatják meg érettségi bizonyítványukat, akik teljesítettek 50 óra közösségi szolgálatot.
A közérdekű önkéntes tevékenységről szóló passzusok – nevéből eredően – ilyen feltételt nem tartalmaznak, tehát az önkéntes maga dönti el, hogy hány órában végzi a munkát, hány órában szeretne önkéntes tevékenységet vállalni.

Kötelezettségek

A közösségi szolgálat órái ún. naplóban dokumentálódnak, amelyben a tevékenység idejét, helyszínét, időkeretét és a konkrét feladatot kell rögzítenie. Az önkéntes feladatok esetében a törvény több pontja is foglalkozik az önkéntes és az őt fogadó szervezet kötelezettségeivel. E kötelezettségeket célszerű a fogadószervezet és az önkéntes közötti önkéntes szerződésben rögzíteni.
A törvény szerint az önkéntes munkát végzőknek a tevékenységet a vonatkozó jogszabályok, szakmai és etikai előírásoknak illetve a fogadó szervezet utasításai szerint kell elvégezni, kivéve, ha annak végrehajtása saját, vagy más személy életét, testi épségét vagy egészségét veszélyeztetné; vagy ha jogszabályba vagy az önkéntes szerződésbe ütközik. Köteles emellett a feladat elvégzése során tudomására jutott valamennyi személyes adatot, üzleti és egyéb titkot megőrizni, azt harmadik személynek nem kiadni.

CIVIL SZERVEZETEKNEK
IKSZ KÖTELEZETTSÉGEK FOGADÓ SZERVEZETEKNEK

Az önkéntes törvény alapján a fogadószervezetnek köteles az önkéntes testi épségét és egészségét nem veszélyeztető és biztonságos munkakörnyezetet, pihenőidőt, a tevékenységhez szükséges tájékoztatást és irányítást, ill. bizonyos esetekben a feladat folyamatos felügyeletét biztosítani.
Az iskolai közösségi szolgálat során a fogadószervezet köteles biztosítani az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos tevékenységhez szükséges feltételeket, a szükséges pihenőidőt, a közösségi szolgálattal összefüggő tevékenység ellátásához szükséges tájékoztatást és irányítást, az ismeretek megszerzését. A 18. életévét be nem töltött tanuló, illetve a korlátozottan cselekvőképes nagykorú tanuló esetén a közösségi szolgálati tevékenység folyamatos, szakszerű felügyeletét. Amennyiben ennek szükségessége felmerül, a közösségi szolgálati tevékenység ellátása érdekében szükséges munkaruhát, utazási költségtérítést, szállítást, szállást és étkezést.

[highlight]Az iskolai közösségi szolgálatról bővebb információkat a www.kozossegi.ofi.hu weboldalon olvashatnak, az önkéntességről a www.onkentes.hu oldalon, valamint a megyei önkéntes centrumok weboldalain tájékozódhatnak.[/highlight]


» Készítette a Hírlevél Plusz a Vas Megyei Önkéntes Centrum és a Vas Megyei Civil Információs Centrum közreműködésével.
» Nagy Kriszta, Simon Ádám

Facebook

Szólj hozzá!

Please enter your comment!
Please enter your name here

19 − nyolc =