Három millió forintos keret áll rendelkezésre az egészségügyi civil szervezetek működésének támogatására.

A pályázat célja:

Az egészségügyi civil szervezetek helyi működéséhez önkormányzati költségvetésben szereplő támogatás biztosítása.

Támogatottak köre:

Szombathely város területén működő és bejegyzett, mindazon társadalmi szervezetek és alapítványok, amelyeket a Bíróság 2020. január 1. előtt nyilvántartásba vett, az alapszabályuknak és az alapító okiratuknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen folytatják.

Nem részesülhet támogatásban az a pályázó/pályázat:

 • amely a bizottsághoz benyújtott támogatás iránti kérelmében, megtévesztő vagy valótlan adatot szolgáltatott,
 • amelyet nem a támogatásra jogosult nyújtott be,
 • amely nem felel meg a pályázati felhívásban szereplő támogatási célok egyikének sem,
 • amely nem felel meg a felhívásban előírt formai és tartalmi követelményeknek,
 • amelynek lejárt esedékességű köztartozása van,
 • amely a korábbi szerződésben foglalt feltételeket megszegte,
 • amely korábban az Egészségügyi Szakmai Bizottságtól kapott támogatást a vonatkozó támogatási szerződésben megjelölt céltól részben vagy egészben eltérően használta fel,
 • amely a 2020. évi pályázat keretében pénzügyi támogatást kapott és az összeg felhasználásáról a szerződésben meghatározott határidőig nem számolt el, vagy nem kapott halasztási engedélyt, illetve azt nem a megjelölt célra használta fel,
 • amelynek bejegyzett (nyilvántartott) tevékenységi körében az adott tevékenység nem szerepel.

A pályázat keretösszege: 3.000.000,- Ft

Pályázati díj:

nincs

A pályázat benyújtható:

2021. április 1. – 2021. április 30. 24.00 óráig.

Határidőn túl érkező pályázatok automatikusan elutasításra kerülnek. Kizárólag a szervezet működéséhez szükséges támogatásra nyújtható be a pályázat.

A pályázó szervezetnek legkésőbb a pályázat benyújtásával egyidejűleg regisztrálnia kell az Önkormányzat hivatalos honlapján BEJELENTKEZÉS

A regisztrációhoz kötelező mellékletként az alábbi dokumentumokat szükséges csatolni (pdf. formátumban):

 • a szervezet aláírt, hatályos alapdokumentumát (alapító okirat, alapszabály),
 • 30 napnál nem régebbi hitelesített banki aláírási címpéldányt,
 • 30 napnál nem régebbi bírósági kivonatot (tekintettel arra, hogy a papír alapú kivonat kiállítási folyamata megváltozott, mellékelhető a www.birosag.hu oldalon a civil szervezetek névjegyzékében található a pályázatot benyújtó civil szervezet alapadataiból 30 napnál nem régebben készült elektronikus kivonat is).

Regisztrációval nem rendelkező civil szervezet a regisztráció elfogadása után az önkormányzattól e-mailben kapott jelszóval lép be az Önkormányzati Támogatások Rendszere felületre, és tölti ki a pályázati adatlapot.

Regisztrációval már rendelkező szervezet a regisztráció tárgyévben történő egyszeri megújítását követően nyújthat be pályázatot, az Önkormányzati Támogatások Rendszerébe történő bejelentkezést követően a „Regisztáció módosítása/megújítása” menüpont segítségével.

A regisztráció megújításához kötelező mellékletként az alábbi dokumentumokat szükséges csatolni (pdf. formátumban):

 • a szervezet aláírt, hatályos alapdokumentumát (alapító okirat, alapszabály),
 • 30 napnál nem régebbi hitelesített banki aláírási címpéldányt (amennyiben az elnök személye nem változott a tárgyévet megelőző évhez viszonyítva, 30 napnál régebbi aláírás minta is mellékelhető),
 • 30 napnál nem régebbi bírósági kivonatot (tekintettel arra, hogy a papír alapú kivonat kiállítási folyamata megváltozott, mellékelhető a www.birosag.hu oldalon a civil szervezetek névjegyzékében található a pályázatot benyújtó civil szervezet alapadataiból 30 napnál nem régebben készült elektronikus kivonat is),
 • amennyiben az előző évhez viszonyítva a szervezet adataiban változás nem történt, az erről szóló nyilatkozatot.

Regisztrációval már rendelkező civil szervezet a regisztráció megújításának elfogadása után lép be az Önkormányzati Támogatások Rendszere felületre, és tölti ki a pályázati adatlapot.

A pályázati adatlap az Önkormányzati Támogatások Rendszerébe történő belépést követően az alábbi elérési útvonalon érhető el: Támogatások/Pályázatok/ Egészségügyi Civil Alap pályázat

A pályázatnak tartalmaznia a kell a szervezet éves részletes költségvetését.

A pályázati adatlap kötelező mellékletét képezik az Önkormányzati Támogatások Rendszere/Letölthető dokumentumok elérési útvonalon található Közpénzes nyil.pdfKért kapott tám szóló nyil.pdf valamint az Átláthatósági nyil.pdf dokumentumok kitöltve és aláírva elektronikus formában.

A pályázatokról az Egészségügyi Szakmai Bizottság javaslata alapján a benyújtási határidőt követő 30 napon belül a polgármester dönt az SZMSZ 65. § (1) bekezdés g) pontja alapján. A döntés eredményéről a pályázó elektronikus úton kap értesítést. A döntéssel szemben fellebbezési lehetőség nincs.

A pályázat benyújtására és elbírálására Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzati forrásátadásról szóló 47/2013. (XII.4.) önkormányzati rendeletében foglaltak az irányadók.

Az elszámolás rendje:

A támogatás kizárólag a döntéshozó által megjelölt konkrét célra használható fel.

A támogatási összeg felhasználásáról szóló szakmai és pénzügyi elszámolás benyújtásának határideje a támogatási szerződésben meghatározott határidő, amelyet papír alapon kell benyújtani a Polgármesteri Hivatal Egészségügyi és Közszolgálati Osztály Egészségügyi, Kulturális és Köznevelési Irodájához.

A támogatás formája és mértéke:

Vissza nem térítendő, előfinanszírozású támogatás.

Facebook

Szólj hozzá!

Please enter your comment!
Please enter your name here

tizenkettő + 12 =